งานประชุมนานาชาติ NIETS International Symposium 2013
ภายใต้แนวคิด Sharing Information and Experiences on National Education Testing and Assessment in ASEAN : Share and Learn
ระหว่างวันที่ 3 -5 กันยายน 2556 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


ลำดับที่ วันที่ เวลา หัวข้อ วิทยากร
1 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 08.30 - 16.00 น. Multidimensional Item Response Theory Prof.Dr. Mark Davison ,
Dr. Chayut Piromsombat,
Mrs. Davison.
2 วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 08.30 - 12.00 น. Assessment and Benchmarking of Learning outcomes in
the Asia-Pacific Region,
Policy and Practices in large scale Testing and Assessment
Dr. Gwang - Chol Chang
Prof. Dr. Mark Davison  
3 วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 13.30 - 17.00 น. Country Reports presented by ASEAN + 4 delegates Part1 ผู้แทนจากสถาบันทดสอบต่างประเทศ
4 วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 14.30 - 17.00 น. ห้อง O-NET : O-NET กับ สมรรถนะการเรียนรู้ คุณกนก อินทรพฤกษ์,
Jennifer Goodman ,
ดร.ปรีชาญ เดชศรี,
ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี,
วิทยากรท่านอื่นๆ  
5 วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 14.30 - 17.00 น. ห้อง V-NET : V-NET ปัจจุบันและอนาคตอาชีวศึกษาไทย ดร. อดิศร สินประสงค์,
รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช,
ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม,
คุณอรรถการ ตฤษณารังสี,
วิทยากรท่านอื่นๆ
6 วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 14.30 - 17.00 น. ห้อง U-NET : U-NET กับ TQF ศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์,
รศ.อรุณี วิริยจริตรา,
ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล,
ดร.สุทธศรี วงศ์สมาน
7 วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 08.30 - 12.00 น. Country Reports presented by ASEAN + 4 delegates Part2 ผู้แทนจากสถาบันทดสอบต่างประเทศ
8 วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 13.30 - 16.00 น. ASEAN Networking Framework Meeting ผู้แทนจากสถาบันทดสอบต่างประเทศ


หมายเหตุ: สทศ.แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการห้อง ASEAN Networking Framework Meeting โดยขอให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมห้อง
ASEAN Networking Framework Meeting  ย้ายไปร่วมกิจกรรมในห้อง Country Reports presented by ASEAN + 4 delegates (Part2) แทนแก้ไขข้อมูล/ เลือกหัวข้อเพิ่มเติม /เช็คผลการเข้าร่วมประชุม
ชื่อ*
เบอร์โทรศัพท์*